Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zarządzenie nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas I na rok szkolny 2021/2022
ZARZĄDZENIE NR 35/21
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 stycznia 2021 r.
 
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych
 
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, poz. 1378, z 2021 r. poz.4), zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się na rok szkolny 2021/2022 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Określa się na rok szkolny 2021/2022 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych – załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Oświaty.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek