Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZAPISY DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

W związku z pandemią koronawirusa, od 1 września 2020 r. w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w oparciu o wytyczne GIS, MEN. Zaleca się rodzicom, aby maksymalnie skrócili czas pobytu dzieci w świetlicy, a jeżeli rodzic ma możliwość zapewnienia innej opieki, aby na czas pandemii nie przyprowadzać dziecka do świetlicy.

Zgodnie z prawem oświatowym zajęcia świetlicowe zapewnione są dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Do świetlicy przyjęci zostaną w pierwszej kolejności uczniowie klas 1-3, będący dziećmi rodziców pracujących (oboje rodzice pracują, bądź samotnie wychowujący rodzic pracuje). Decyzję o przyjęciu uczniów z klas starszych Komisja Kwalifikacyjna podejmie w połowie września w zależności od ilości wolnych miejsc i możliwości organizacyjnych świetlicy.

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy. Wzory karty zapisu dziecka do świetlicy są dostępne na stronie internetowej szkoły lub w formie papierowej na portierni szkoły.

 1.09.2020 r. w godzinach od 8.00 do15.00 wychowawcy świetlicy będą pełnili dyżur przy drzwiach wejściowych do szkoły (w holu szkoły) gdzie wydawać będą druki kart zgłoszenia dziecka do świetlicy i przyjmować wypełnione dokumenty.

KARTA-zgłoszenia-dziecka-ŚWIETLICY-1