Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Co ósmoklasiści robią na lekcjach doradztwa zawodowego?

 Co ósmoklasiści robią na lekcjach doradztwa zawodowego?
„Działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach siódmych
i ósmych szkół podstawowych (…) mają na celu wspieranie uczniów w procesie
przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu
kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień
i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku
pracy”. Działania te w klasach siódmych i ósmych realizowane są m.in. na
dziesięciu lekcjach doradztwa zawodowego. Tyle Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa
zawodowego. A jak przebiegają lekcje doradztwa zawodowego w najstarszych
klasach naszej szkoły?
W naszej szkole treści realizowane w podstawach programowych
poszczególnych przedmiotów wspomagają decyzje zawodowe uczniów.
Natomiast wychowawcy klas realizują treści doradztwa na lekcjach
wychowawczych i w trakcie różnych innych działaniach wychowawczych.
Ponadto uczniowie klas ósmych już drugi rok uczęszczają na zajęcia z zakresu
doradztwa zawodowego. Klasy ósme uczestniczą w zajęciach w pierwszym
semestrze, zaś klasy siódme w drugim semestrze roku szkolnego. Na lekcjach
doradztwa zawodowego uczniowie poznają swoje mocne strony, uzdolnienia,
nabywają umiejętności z zakresu autoprezentacji. Uczą się jak wybrać szkoły
ponadpodstawowe i jak przebiegać będzie do nich rekrutacja. Poznają oferty
szkół ponadpodstawowych Szczecina. Przyswajają informację na temat ścieżek
kształcenia. Zgłębiają wiedzę o rynku pracy, kompetencjach i kwalifikacjach,
oczekiwaniach pracodawców. Poznają zawody, w tym zawody przyszłości. Na
lekcjach doradztwa uczniowie pracują metodami aktywnymi, chętnie dyskutują,
zadają pytania.
Ósmoklasiści mieli już pierwsze spotkania z doradcą zawodowym
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, porządkujące nabytą wiedzę
zawodoznawczą. Doradca spotkał się także z rodzicami uczniów, aby i im
przybliżyć kwestie związane z rekrutacją do szkół ponadpodstawowych.
W październiku na lekcjach doradztwa zawodowego, klasy ósme gościły
przedstawiciela Fundacji Młodzi Aktywni, realizującą wśród młodych ludzi
program „Twój Talent/Twój Zawód”. Młodzież uczestniczyła w warsztatach,
w czasie których zdobywała wiedzę i umiejętności z zakresu rynku pracy,
kompetencji miękkich, wcielała się w role pracodawców poszukujących
idealnego pracownika. To były ważne doświadczenia!
Pierwsze trzy klasy ósme brały udział w wycieczce zawodoznawczej do
Technikum Zawodowego nr 4 w Zespole Szkół nr 8, na coroczne
przedsięwzięcie pn. „Dni w Zawodzie”. Technikum Zawodowe nr 4 w Rankingu
Perspektyw to najlepsze technikum w Szczecinie i 17. w Polsce! Zdawalność
matur i egzaminów zawodowych jest tu bliska 100%. Szkoła przygotowuje do
pracy w zawodach technika: ekonomisty, logistyka, hotelarstwa, obsługi ruchu
turystycznego, organizacji reklamy. Ósmoklasiści mogli poznać poszczególne
pracownie zawodowe, wykonać drobne zadania z przedmiotów zawodowych,
posłuchać opowieści uczniów o szkole. Uczniom bardzo podobało się
Technikum, wielu z nich chciałoby wrócić tu na stałe!
Na zajęciach doradztwa zawodowego wspieramy uczniów
w podejmowaniu ważnych decyzji związanych z wyborem ścieżki edukacji
i kariery.

Janina Mirowska