Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy
.
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

Postanowienia ogólne
§1
1. Świetlica szkolna prowadzi swoją działalność na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991r z póź.zm.
2. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy utworzony na podstawie Programu Wychowawczego SP51.
3. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą sprawuje wicedyrektor, do którego zadań należy:
– opracowanie harmonogramu pracy nauczycieli świetlicy
– stworzenie zakresu czynności pracowników świetlicy
– bieżąca kontrola dokumentacji nauczycieli
– nadzór nad prawidłowością sprawowanej opieki
– ustalenie planu i tematyki hospitacji zajęć

Cele i zadania
§2
Głównym celem jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im warunków do optymalnego rozwoju.
Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
3. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań
4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
6. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie
7. Podnoszenie kultury życia codziennego
8. Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych)
9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi
10. Współpraca z rodzicami

Założenia organizacyjne
§3
1. Świetlica jest czynna od godz.7:00-17:00 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa Dyrektor.
3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie po złożeniu „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” i otrzymaniu pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej.
4. Opieką świetlicową doraźnie zostają objęci uczniowie skierowani przez wicedyrektora dyżurującego z powodu:
– nieuczęszczania na lekcje religii
– braku zastępstwa w razie nagłej nieobecności nauczyciela
5. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godz. pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci (zgodnie z deklaracją).
6. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt.6, zostaną zastosowane następujące czynności:
– telefon do rodzica
– powiadomienie policji o braku opieki rodzicielskiej nad dzieckiem
7. Zgłoszenie dziecka do świetlicy następuje na wniosek rodzica na podstawie karty zgłoszenia zawierającej następujące dane:
– imiona i nazwisko dziecka
– data urodzenia
– adres zamieszkania
– pieczątki zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie
– oświadczenie rodziców dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej
8. Rodzice/opiekunowie/osoby upoważnione pisemnie, osobiście przyprowadzają i odbierają swoje dzieci ze świetlicy.
9. O samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy do domu rodzice informują wychowawców świetlicy tylko pisemnie, na oddzielnym druku. Wyrażając zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka biorą w pełni za niego odpowiedzialność.
10. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
11. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianach w zatrudnieniu, zmianie adresu, telefonów kontaktowych, osób upoważnionych do odbioru ich dziecka, zmiany statusu prawnego dziecka.
12. Rodzicom (osobom upoważnionym) będącym w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydane do domu.
13. Nauczyciele prowadzący pierwszą lekcję odbierają dzieci ze świetlicy a po ostatniej przyprowadzają je do niej.
14. Za rzeczy przynoszone przez dzieci (zabawki, książki, urządzenia elektroniczne itp.) świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
15. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego ocenę z zachowania

Zadania nauczycieli – wychowawców świetlicy
§4
1. Przeprowadzanie codziennych zajęć tematycznych
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych
3. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce
4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości, oraz dbałości o mienie świetlicy.
6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych
§5
Wychowanek ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanej opieki
2. Życzliwego traktowania
3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań w sposób kulturalny i nie uwłaczający innym
4. Opieki wychowawczej
5. Poszanowania godności osobistej
6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
Wychowanek jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy
2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie
3. Współpracy w procesie wychowania
4. Pomagania słabszym
5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy
6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie

Nagrody i kary wobec wychowanków
§6
Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za:
1. Udział w konkursach świetlicowych
2. Bardzo dobre zachowanie i przestrzeganie regulaminu
3. Wyjątkowe zachowania prospołeczne
4. Osiągany postęp w poprawie zachowania i poprawie zaangażowania w działania programowe (dotyczy motywowania dzieci słabszych , z problemami wychowawczymi, z opiniami PPP, itp.)
Formy nagradzania
1. Pochwała ustna
2. Pochwała pisemna do rodziców i wychowawcy klasy
3. Dyplom
Kary
Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, odmawianie wykonywania poleceń nauczycieli przewidziane są następujące kary:
1. Upomnienie ustne
2. Wpis w zeszycie do korespondencji ucznia, oraz w klasowym zeszycie uwag .
Uwagi w/w mają wpływ na ocenę ze sprawowania wystawianą przez wychowawcę klasowego.
Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy lub mienia prywatnego innego ucznia są zobowiązani do naprawienia szkody.

Dokumentacja świetlicy
§7
W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:
1. Oświadczenia rodziców dziecka przyjętego do świetlicy:
– z aktualnymi danymi
– z pozwoleniem na samodzielny powrót do domu
– wyrażających zgodę na opuszczenie świetlicy w celu odbycia zajęć pozalekcyjnych
2. Regulamin świetlicy
3. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej
4. Dzienniki zajęć
Plan pracy zespołu nauczycieli (samodoskonalenie i planowane kursy doskonalące, pedagogizacja rodziców, harmonogram konkursów i imprez edukacyjno-kulturalnych).

Regulamin obowiązuje od września 2019r.

.