Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Regulamin świetlicy

.

Szkoła Podstawowa nr51 w Szczecinie

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR51 W SZCZECINIE

Postanowienia ogólne

§1

 1. Świetlica szkolna prowadzi swoją działalność na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991r z póź.zm.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły. Realizuje plan dydaktyczno-wychowawczy utworzony na podstawie Programu Wychowawczego SP51.
 3. Nadzór pedagogiczny nad świetlicą sprawuje wicedyrektor, do którego zadań należy:

– opracowanie harmonogramu pracy nauczycieli świetlicy

– stworzenie zakresu czynności pracowników świetlicy

– bieżąca kontrola dokumentacji nauczycieli

– nadzór nad prawidłowością sprawowanej opieki

– ustalenie planu i tematyki hospitacji zajęć

Cele i zadania

§2

Głównym celem jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im warunków do optymalnego rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

 1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku
 2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie
 3. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań
 4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych
 6. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie
 7. Podnoszenie kultury życia codziennego
 8. Niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych)
 9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi
 10. Współpraca z rodzicami

Założenia organizacyjne

§3

 1. Świetlica jest czynna od godz.6:30-17:30 w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole.
 2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa Dyrektor.
 3. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie po złożeniu „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” i otrzymaniu pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej.
 4. Opieką świetlicową doraźnie zostają objęci uczniowie skierowani przez wicedyrektora dyżurującego z powodu:

– wcześniejszego przyjścia do szkoły,

– braku opieki rodzica po zakończonych zajęciach (brak zgody na samodzielny powrót do domu),

– nieuczęszczania na lekcje religii

– braku zastępstwa w razie nagłej nieobecności nauczyciela

 1. Godziny przebywania dziecka w świetlicy wynikają z potrzeb środowiska oraz rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców/ opiekunów.
 2. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godz. pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci (zgodnie z deklaracją). W przypadku zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien niezwłocznie zawiadomić świetlicę (kontakty telefoniczne otrzymują rodzice na 1 spotkaniu organizacyjnym)
 3. W razie nieprzestrzegania ustaleń zawartych w pkt.6 , zostaną zastosowane następujące czynności:

– telefon do rodzica

– powiadomienie policji o braku opieki rodzicielskiej nad dzieckiem

 1. Zgłoszenie dziecka do świetlicy następuje na wniosek rodzica na podstawie karty zgłoszenia zawierającej następujące dane:

– imiona i nazwisko dziecka

– data urodzenia

– adres zamieszkania

– pieczątki zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie

– oświadczenie rodziców dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

 1. Rodzice / opiekunowie / osoby upoważnione pisemnie, osobiście przyprowadzają i odbierają swoje dzieci ze świetlicy. Zobowiązuje się osoby przychodzące po dzieci do świetlicy do noszenia na terenie szkoły identyfikatorów.
 2. O samodzielnym wyjściu dziecka ze świetlicy do domu (doraźnie)rodzice informują wychowawców świetlicy tylko pisemnie (data,godz. wyjścia ze świetlicy, podpis czytelny rodzica). Wyrażając zgodę na samodzielny powrót swojego dziecka biorą w pełni za niego odpowiedzialność.
 3. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 4. Wychowawcy klas zobowiązani są do powiadomienia wychowawców świetlicy o zmianach w zatrudnieniu, zmianie adresu, telefonów kontaktowych, osób upoważnionych do odbioru ich dziecka, zmiany statusu prawnego dziecka.
 5. Rodzicom (osobom upoważnionym) będącym w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydane do domu.
 6. Nauczyciele odbywający pierwszą lekcję odbierają dzieci ze świetlicy a po ostatniej przyprowadzają je.
 7. Za rzeczy przynoszone przez dzieci (zabawki, książki, urządzenia elektroniczne itp.) świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zachowanie ucznia w świetlicy wpływa na jego ocenę z zachowania

Zadania nauczycieli – wychowawców świetlicy

§4

 1. Przeprowadzanie codziennych zajęć tematycznych
 2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych
 3. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 5. Kształtowanie nawyków higieny i czystości, oraz dbałości o mienie świetlicy.
 6. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.
 7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.
 8. Nauczyciele wspierający pracę świetlic w ramach KN art.42 , realizują własne programy zatwierdzone przez dyrektora szkoły, lub realizują program świetlicy.

Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

§5

Wychowanek ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki
 2. Życzliwego traktowania
 3. Swobodnego wyrażania myśli i przekonań w sposób kulturalny i nie uwłaczający innym
 4. Opieki wychowawczej
 5. Poszanowania godności osobistej
 6. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną

Wychowanek jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy
 2. Przestrzegania zasad współżycia w grupie
 3. Współpracy w procesie wychowania
 4. Pomagania słabszym
 5. Dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy
 6. Ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie

Kary i nagrody wobec wychowanków

§6

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za:

 1. Udział w konkursach świetlicowych
 2. Bardzo dobre zachowanie i przestrzeganie regulaminu
 3. Wyjątkowe zachowania prospołeczne
 4. Osiągany postęp w poprawie zachowania i poprawie zaangażowania w działania programowe (dotyczy motywowania dzieci słabszych , z problemami wychowawczymi, z opiniami PPP, itp.)

Formy nagradzania

 1. Pochwała ustna
 2. Pochwała pisemna do rodziców i wychowawcy klasy
 3. Dyplom

Kary

Za nie przestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, odmawianie wykonywania poleceń nauczycieli przewidziane są następujące kary:

 1. Upomnienie ustne
 2. Ostrzeżenie w obecności grupy
 3. Wpis w zeszycie do korespondencji ucznia, oraz w klasowym zeszycie uwag .

Uwagi w/w mają wpływ na ocenę ze sprawowania wystawianą przez wychowawcę klasowego.

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy lub mienia prywatnego innego ucznia są zobowiązani do naprawienia szkody.

Dokumentacja świetlicy

§7

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Oświadczenia rodziców dziecka przyjętego do świetlicy:

– z aktualnymi danymi

– z pozwoleniem na samodzielny powrót do domu

– wyrażających zgodę na opuszczenie świetlicy w celu odbycia zajęć pozalekcyjnych

 1. Regulamin świetlicy
 2. Roczny Plan Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej
 3. Rozkład dnia pracy
 4. Dzienniki zajęć
 5. Plan pracy zespołu nauczycieli (samodoskonalenie i planowane kursy doskonalące, pedagogizacja rodziców, harmonogram konkursów i imprez edukacyjno-kulturalnych, planowane czynności udoskonalające organizację pracy, ankietowanie uczniów i rodziców)

 

 

 

Regulamin obowiązuje od września 2012r