Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zapytanie ofertowe na realizację usługi przeprowadzenia zajęć

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację usługi przeprowadzenia zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/kursów dla nauczycieli oraz warsztatów dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym w ramach projektu pn.: “Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

 

Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Wzór umowy
  3. Załącznik nr 2 -Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
  4. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
  5. Załącznik nr 4 – Formularz oferty
  6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań
  7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu