Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PLASTYCZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup i dostawę materiałów biurowych i plastycznych do Oddziału Przedszkolnego
w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu