Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu elektronicznego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu elektronicznego
w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

  1. Zapytanie ofertowe
  2. załącznik nr 1 – formularz oferty
  3. załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań
  4. załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia