Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ URZĄDZEŃ NAUKOWEGO PLACU ZABAW

Zapytanie Ofertowe
na dostawę i montaż urządzeń naukowego placu zabaw w ramach projektu pn. “Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 -2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu