Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO


ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę i montaż mebli i wyposażenia pomieszczeń Oddziału Przedszkolnego
w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

__________

Aktualizacja z dnia 16.12.2019 r.
Poniżej zamieszczamy projekt szafy na wymiar:

Projekt szafy