Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Kasa szkoły

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej

 1. Proces zakupu, wydawania i rozliczania posiłków przebiega z wykorzystaniem systemu elektronicznego – aplikacja „Jem w szkole”.
 2. Do wydania posiłku upoważnia brelok z jednostkowym numerem, którym identyfikuje się osobę uprawnioną przy odbiorze posiłku.
 3. Brelok kupuje się jednorazowo u Intendenta, wypełniając przy jego zakupie kartę zgłoszenia korzystania ze stołówki, w której podaje się dane osobowe oraz własny e-mail w celu uzyskania dostępu do aplikacji „Jem w szkole”.
 4. Przy zakupie breloka osoba upoważniona otrzymuje login i hasło do ww. aplikacji.
 5. Brelok użytkowany jest przez cały okres korzystania z posiłków w stołówce szkolnej. Obowiązkiem jego posiadacza jest odpowiednie zabezpieczenie go przed utratą
  i zniszczeniem.
 6. Utratę lub zniszczenie breloka należy bezzwłocznie zgłosić Intendentowi, aby zapobiec wydania posiłku osobie nieuprawnionej.
 7. W przypadku utraty lub zniszczenia breloka, Intendent po zidentyfikowaniu osoby uprawnionej, zezwala na wydanie jej posiłku wyłącznie w dniu zdarzenia. W celu dalszego korzystania z wykupionych posiłków należy zakupić nowy brelok.
 8. Zamówień i opłat za posiłki dokonuje się w miesiącu poprzedzającym lub do 5. dnia miesiąca, w którym wydawane są posiłki. Po tym terminie zakup obiadów jest możliwy wyłącznie z tygodniowym wyprzedzeniem, liczonym od dnia zakupu.
 9. Poprzez aplikację „Jem w szkole” dokonuje się zamówienia posiłków, opłaca się ich koszt, zgłasza nieobecności w danym dniu na posiłku oraz składa rezygnację z korzystania ze stołówki szkolnej. Adres strony do zalogowania: https://app.jemwszkole.pl/.
 10. Odpisu za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
 11. W przypadku nieobecności osób uprawnionych do korzystania z posiłku w stołówce szkolnej przysługuje częściowy zwrot opłaty miesięcznej wyliczonej proporcjonalnie
  do liczby dni nieobecności, pod warunkiem co najmniej jednodniowego (do godz. 1300) zgłoszenia nieobecności w aplikacji „Jem w szkole”.
 12. Dzień zgłoszenia nie jest liczony do odpisu za niewykorzystany posiłek.
 13. Rezygnacji z korzystania z posiłków dokonuje się poprzez ww. aplikację do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje rezygnacja z korzystania
  z posiłków.
 14. W przypadku planowanej w szkole wycieczki, wyjścia do kina, zawodów – wychowawca oddziału, trener lub inny nauczyciel mają obowiązek ustalić dzień wcześniej
  z Intendentem szkoły godzinę spożywania posiłku (obiadu).
 15. Nieuzasadniona i niezgłoszona nieobecność na posiłku nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów za niewykorzystany posiłek.
 16. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki szkolnej reguluje odrębny dokument – „Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej”.
 17. W przypadku problemów technicznych z obsługą aplikacji „Jem w szkole” należy skontaktować się ze Szkołą.

 

Link do filmu instruktażowego: https://www.youtube.com/watch?v=3tVff9VNUeU

    

Link do filmu instruktażowego – zgłaszanie nieobecności:  https://www.youtube.com/watch?v=3tVff9VNUeU