Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie w ramach projektu pn.: Przystanek PRZEDSZKOLAK – utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.01.00-32-K046/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu

Załącznik nr 4 projekt umowy

 

Odpowiedzi na wnioski wykonawców

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu – uaktualniony

 

 

MODYFIKACJA SIWZ

Załącznik nr 3 specyfikacja techniczna sprzętu – 10.12.2020

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Ogłoszenie o wyniku postępowania