Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

przeprowadzenia zajęć i warsztatów dla uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej oraz przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/kursów dla nauczycieli w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Załącznik nr 1- Wzór umowy

Załącznik nr 2 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – Formularz oferty

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań