Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA NABYCIE I DOSTAWĘ MULTIMEDIALNEGO OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO ORAZ LICENCJI DO PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA NABYCIE I DOSTAWĘ MULTIMEDIALNEGO OPROGRAMOWANIA EDUKACYJNEGO ORAZ LICENCJI DO PROGRAMÓW NAUCZANIA Z ROBOTYKI I PROGRAMOWANIA
w ramach projektu pn.: Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie nr RPZP.08.03.00-32-K014/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2- Wzór umowy

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu