Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

„Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie” – opis projektu

GMINA MIASTO SZCZECIN/SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 w Szczecinie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego od 01.09.2019 r. realizuje projekt pn.

  1. „Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51
    w Szczecinie”

Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy
z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Zaplanowanie profesjonalnych ścieżek edukacyjno-zawodowych wraz z odbyciem praktycznych warsztatów wspierających w odnalezieniu się na rynku pracy przez 200 uczniów do 31.08.2021 r. Wzrost kwalifikacji/kompetencji 50 nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie, w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem, kształtowaniu kompetencji sprzyjających efektywnemu nauczaniu i wykorzystywaniu nowoczesnych metod/narzędzi TIK do 31.08.2021 r.

Do udziału w projekcie kwalifikują się:

– uczniowie Szkoły Podstawowej nr 51 w Szczecinie

– nauczyciele zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie

W pierwszej kolejności zakwalifikowani zostaną uczniowie w szczególnej sytuacji rodzinnej uczniowie niepełnosprawni; uczniowie, którzy mają zalecenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej, pedagoga lub psychologa szkolnego; uczniowie, których średnia ocen jest poniżej średniej klasowej (dotyczy zajęć wyrównawczych); uczniowie, których średnia ocen jest powyżej średniej klasowej (dotyczy zajęć rozwijających) oraz nauczyciele niepełnosprawni; nauczyciele posiadający staż pracy ponad 12 lat; nauczyciele przedmiotów, których zakres jest spójny z wybraną formą wsparcia.

Całkowita wartość projektu: 1 673 498,40 PLN

Kwota dofinansowania: 1 589 528,40 PLN

Grupę docelową stanowi 50 nauczycieli i 500 uczniów Szkoły Podstawowej nr 51
w Szczecinie.

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne dla uczniów:

Dokumenty rekrutacyjne dla nauczycieli: