Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Stypendia Socjalne- rok szkolny 2021/2022

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Szczecin przysługuje w formie:

  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie