Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Klasy I

W roku szkolnym 2019/2020 szkoła zamierza utworzyć klasy pierwsze o następujących profilach:

  • sportowa (piłka nożna chłopców – ogólnorozwojowa dziewcząt),
  • matematyczna z elementami kodowania i programowania,
  • językowa,
  • ogólna.

Składajac wniosek rodzic/opiekun prawny, w sekretariacie
ds. uczniowskich, wskazuje preferencje przyjęcia dziecka do danego oddziału. W przypadku wiekszej liczby uczniów zainteresowanych danym profilem, zostanie przeprowadzony sprawdzian predyspozycji dziecka do danego oddziału. Termin przeprowadzenia sprawdzianu zostanie podany po zakończeniu rekrutacji.

TERMINY NABORU 2019-2020.

Informacje dotyczące naboru do klasy I w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie na rok szkolny 2019/2020

TERMINY NABORU 2019-2020

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

1.Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
2. stworzyć listę preferencji placówek,
3. wypełnić pozostałe pola formularza,
4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
5. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru,
6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

.

  • Terminy określone dla kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego są umieszczone w pliku pdf:

TERMINY NABORU 2019-2020

 

  • Kryteria naboru do klasy I szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły znajdują się w pliku pdf:

 

 

  • Uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zawarte są w dokumencie pdf: