Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Klasy I

Zarządzenie Nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 22.01.2021 r. w sprawie terminów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na r. szk. 2021/2022.

Zarzadzenie_PM_35_2021_terminy_rekrutacji_2021_2022

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła zamierza utworzyć      6   oddziałów klas pierwszych:

 

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

1.Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin .
2. Stworzyć listę preferencji placówek.
3. Wypełnić pozostałe pola formularza.
4. Proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący.
5. Proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru.
6. Po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

.

Uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

Klauzula informacyjna_rekrutacja