Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Klasy I

WAŻNE:

Zarządzenie zmieniające terminy rekrutacji:

Zarzadzenie PM_158_2020_zmieniające terminy rekrutacji_26.03.2020

.

.

W roku szkolnym 2020/2021 szkoła zamierza utworzyć 6 oddziałów klas pierwszych:

Składając wniosek rodzic/opiekun prawny, w sekretariacie ds. uczniowskich, wskazuje zainteresowania i uzdolnienia dziecka (matematyczne, artystyczne, językowe i inne), które ułatwią nam stworzenie odpowiednich zespołów klasowych.

Zarządzenie_Prezydenta_Miasta_Szczecin_w_sprawie_terminów_rekrutacji_na_rok_szkolny_2020_2021 .

Prezentacja dla rodziców pt. „JAK ZAPISAĆ DZIECKO DO KLASY 1” zamieszczona jest na stronie naboru w zakładce „Dokumenty”: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty

JAK_ZAPISAĆ_DZIECKO_DO_KLASY 1

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO:

1.Proszę otworzyć stronę www: nabor.pcss.pl/szczecin
2. stworzyć listę preferencji placówek,
3. wypełnić pozostałe pola formularza,
4. proszę wydrukować wypełniony formularz, własnoręcznie podpisać, dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów ministerialnych i określonych przez organ prowadzący,
5. proszę zanieść formularz wyłącznie do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru,
6. po wypełnieniu wniosku drogą elektroniczną, każdy rodzic/prawny opiekun otrzyma numer PIN, dzięki któremu będzie mógł sprawdzić, czy jego dziecko otrzymało miejsce w wybranym przez siebie przedszkolu lub szkole.

.

  • Uchwała Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

Kryteria_obowiązujące_podczas_rekrutacji_-Uchwała

 

Informacja_o_przetwarzaniu_danych_osobowych_na_podstawie_rozporządzenia_Parlamentu_Europejskiego_i_Rady_(UE)_2016_679_z_dnia_27_kwietnia_2016_r._w_sprawie_ochrony_osób_fizycznych_w_związku_z_przetwarzaniem_danych

klauzula informacyjna_rekrutacja