Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

Organizacja nauki w szkole po feriach – SP 51

Organizacja nauki w szkole po feriach – SP 51

Organizacja nauki w szkole po feriach

 

Od poniedziałku, 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie (zgodnie z obowiązującym planem lekcji).

 

Nauka w klasach I-III szkół podstawowych

 • Zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z wcześniej obowiązującym planem lekcji.
 • Uczniom zapisanym do świetlicy zapewniona będzie opieka w godz.7.00-17.00. Zwracamy się ze szczególną prośbą o to, by z opieki korzystali przede wszystkim uczniowie rodziców pracujących.
 • Uczniowie klasach I-III korzystać będą mogli z obiadów w stołówce szkolnej (zakup obiadów odbywa się poprzez platformę jem w szkole).   
 • W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. klasy pływackie nie będą miały zajęć na basenie. W godzinach zajęć basenowych będą odbywały się zajęcia sportowe ogólnorozwojowe z trenerami pływania (hala, boisko – prosimy o zapewnienie odpowiedniego stroju i obuwia na zajęcia).
 • Zajęcia sportowe w klasach piłkarskich odbywać się będą bez zmian.

 

Na terenie szkoły nadal obowiązują „Procedury bezpieczeństwa i ochrony w związku z COVID-19 Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie”. Przypominamy wybrane zapisy dotyczące organizacji pracy szkoły obowiązujące pracowników, rodziców i uczniów:

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, katar, gorączka).
 2. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, których domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pracownik lub rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić Dyrektorowi Szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 3. Rekomendowane jest noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych. Uczniowie oraz nauczyciele nie muszą zakrywać ust ani nosa w salach dydaktycznych, w trakcie lekcji.
 4. Uczniowie przebywając na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych: na korytarzach, w szatni, stołówce, świetlicy.
 5. Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać jedynie w przedsionku głównego wejścia do szkoły. Wchodząc na teren szkoły w uzasadnionych przypadkach zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust. Informacja dotycząca miejsc, w których mogą przebywać osoby spoza szkoły zamieszczona jest na drzwiach wejściowych do szkoły.

 

Procedura komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów

szkoły

 1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/prawnymi opiekunami odbywa się głównie za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, i-dziennik.
 2. Rodzic/prawny opiekun na spotkanie bezpośrednie, rozmowę umawia się z nauczycielem za pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, i-dziennik. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć osłonę ust i nosa oraz zachować́ dystans wynoszący min. 1,5 metra. Spotkanie odbywa się może w wyznaczonym do tego miejscu zapewniającym utrzymanie dystansu między rozmówcami, ale również innymi osobami, które mogą przebywać w tym samym pomieszczeniu co rozmówcy. Spotkanie, rozmowa nie może się odbywać podczas przerwy, kiedy nauczyciel pełni dyżur.
 3. Wchodząc na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym lub pozostać w rękawiczkach ochronnych oraz zgłasza pracownikowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane (imię i nazwisko) oraz nazwisko nauczyciela, z którym jest umówiony. Pracownik szkoły wpisuje dane do księgi wejść́ do szkoły.
 4. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić́ dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.
 5. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. Aktualne numery kontaktowe zbiera na początku wychowawca klasy, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer podać w sekretariacie do spraw uczniowskich.
 6. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka rodzic/prawny opiekun zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

 

Procedura przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły

 1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysyłać́ ucznia, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Opiekun (przyprowadzający/odbierający ucznia) może przebywać tylko w przedsionku głównego wejścia szkoły.
 4. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, tj: osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły.
 5. Opiekun zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5 m.
 6. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej toalecie przeznaczonej do korzystania przez uczniów.
 7. Jeśli uczeń korzysta z jednorazowych rękawiczek i maseczki/osłony ust i nosa, wyrzuca je do kosza z workiem na odpady zmieszane.
 8. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyprowadzone do szkoły dziecko jest chore (np. kaszel, katar, podwyższona lub wysoka temperatura) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba, która zaobserwowała objawy informuje o tym fakcie Dyrektora, zaś Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.
 9. Rodzic/prawny opiekun, który przychodzi po dziecko zgłasza odbiór dziecka woźnemu szkoły i oczekuje na zewnątrz szkoły lub w przedsionku przy drzwiach wejściowych szkoły na przyprowadzenie go przez pracownika placówki, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.