Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

OFERTA PRACY NA STANOWISKO  POMOC NAUCZYCIELA / WOŹNA ODDZIAŁOWA  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

OFERTA PRACY NA STANOWISKO

 POMOC NAUCZYCIELA / WOŹNA ODDZIAŁOWA

 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 51 W SZCZECINIE

 

Oferta pracy dla pomocy nauczyciela/woźna oddziałowa w Szkole Podstawowej nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego ul. Jodłowa 21, 71 – 114 Szczecin oraz ul. Stanisława Mikołajczyka 20, 71 – 085 Szczecin. w ramach unijnego projektu pt. „Przystanek PRZEDSZKOLAK-utworzenie nowej grupy w przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 • Stanowisko: pomoc nauczyciela/ woźna oddziałowa
 • Wymiar zatrudnienia: pełen etat
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Informacje o wakacie: umowa na czas określony
 • Miejsce zatrudnienia: budynek przy ulicy Stanisława Mikołajczyka 20
 • Ważność ogłoszenia: 16 sierpnia 2019 r.

Dane adresowe do przesyłania ofert:

 • Nazwa szkoły/ placówki: Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego
 • Miejscowość: Szczecin
 • Kod pocztowy: 71 – 114
 • Ulica: Jodłowa 21
 • Telefon: 91 452 33 24 wew. 40
 • E mail: sp51@miasto.szczecin.pl

CV, list motywacyjny i oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 51 mieszącą się w Szczecinie przy ul. Jodłowej 21 i ul. St. Mikołajczyka 20  w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Szkołę Podstawową nr 51 w Szczecinie, prosimy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać pocztą elektroniczną.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Jodłowa 21, 71-114 Szczecin, e-mailowo: sp51@miasto.szczecin.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Malujda, z którym można się skontaktować
  e-mailowo: iod@spnt.pl lub telefonicznie: +48918522093.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do Szkoły Podstawowej nr 51 im. prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie, na podstawie:
  – 6 ust. 1 lit. c RODO tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z wykonaniem obowiązków nałożonych art. 22 (1) par. 1 Kodeksu Pracy, art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59)
  – 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody,
  – 6 ust. 1 lit. b RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby dalszych procesów rekrutacyjnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do niesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.