Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE – zmiana od 24 października 2020

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE – zmiana od 24 października 2020

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SZCZECINIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie w przypadku ujawnienia zakażenia SARS-CoV-2 w danej klasie,  wydaje opinię o zawieszeniu zajęć.

Uczniowie danej klasy, obecni w poszczególnych dniach,  podlegają obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2019 poz. 1239 ze zm.) od ostatniego dnia kontaktu z osoba chorą, tj.:

np. kontakt w dniu 13.10.2020 r. kwarantanna w terminie od 14.10.2020 r. do 23.10.2020 r.

  

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758 ze zm.), uczeń poddany obowiązkowej kwarantannie na podstawie art. 34 ust. 2 wyżej powołanej ustawy, odbywa ją w terminie wskazanym z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi – obowiązywał do dnia 23 października. (Formularz zgłoszeniowy kwarantanna)

Zmienione rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 23 października (poz. 1871) obowiązujące od 24.10.2020 r. (sobota)- kwarantannie podlega tylko ta osoba, która miała kontakt z osobą dodatnią. Osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe są z niej wykluczeni według nowych zapisów.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej postanowi inaczej.