Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – harmonogram

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – harmonogram

 

 

EGZAMIN  ÓSMOKLASISTY – HARMONOGRAM

 

 

 

 1. Uczeń zgłasza się na egzamin w wyznaczonym przez Przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego czasie i miejscu – według poniższego planu:

Egzamin z języka polskiego  (25 maja 2021 r.):

 • wejście główne:                    8a – godz. 8:10

                                                   8b – godz. 8:20

                                                   8c – godz. 8:30

 • wejście dla klas 4-8:           8d – godz. 8:15

                                                  8e – godz. 8:25

 

Egzamin z matematyki (26 maja 2021 r.):

 • wejście główne:                       8b – godz. 8:10

                                                      8c – godz. 8:20

                                                      8a – godz. 8:30

 • wejście dla klas 4-8:              8e – godz. 8:15       

                                                    8d – godz. 8:25

    

Egzamin z języka obcego nowożytnego (27 maja 2021 r.):

 • wejście główne:                     8c – godz. 8:10

                                                    8a – godz. 8:20

                                                    8b – godz. 8:30

 • wejście dla klas 4-8:             8d – godz. 8:15

                                                     8e – godz. 8:25

 

 1. Po wejściu na teren szkoły zdający udają się do wskazanych sal egzaminacyjnych – obowiązują zasady reżimu sanitarnego: zasłanianie maseczką ust i nosa, dezynfekcja rąk, dystans społeczny, zakaz gromadzenia się, zakaz wymieniania się i pożyczania przyborów szkolnych i innych przedmiotów.
 2. W dniach egzaminu w budynku szkoły mogą przebywać wyłącznie pracownicy szkoły
  i uprawnieni uczniowie.

 

 

Informacja dla uczniów dotycząca przebiegu egzaminu ósmoklasisty:

 1. Uczeń zgłasza się na każdą część egzaminu w holu szkoły o godz. ustalonej w harmonogramie.

 

 1. O godz. 845 zdający wchodzą do sal egzaminacyjnych pojedynczo, według kolejności na liście
  i zajmują miejsce, które wylosowali. Każdy uczeń zobowiązany jest mieć przy sobie legitymację szkolną lub paszport.

 

 1. Po otrzymaniu zestawu egzaminacyjnego, na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający ma obowiązek: zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza, sprawdzić czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, braki natychmiast zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego, sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE
  w Poznaniu.

 

 1. Zdający rozwiązuje zadania i zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem (piórem) z czarnym tuszem.

 

 1. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi.

 

 1. W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu, a w szczególności: nie opuszcza sali egzaminacyjnej, nie opuszcza wylosowanego w sali miejsca, w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych, nie korzysta z żadnych środków łączności.

 

 1. W przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez ucznia, wniesienia przez ucznia do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej, zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu Przewodniczący Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego przerywa danemu uczniowi egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

 

 1. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki, zamyka swój arkusz i przesuwa go na brzeg stolika. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym uczniom i niezwłocznie opuszcza teren szkoły.

 

 1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie zadań uczniowie kończą pracę
  z zestawem egzaminacyjnym i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.

 

 1. Stwierdzenie podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiazywania zadań przez ucznia skutkuje unieważnieniem mu odpowiedniej części egzaminu.

 

 1. Dozwolone przybory, które można wnieść do sali egzaminacyjnej:
 • długopis (pióro) z czarnym atramentem,
 • w części matematycznej dodatkowo – linijkę.

 

 1. Każdego dnia w czasie trwania egzaminu uczniów obowiązuje strój galowy (skromny, stosowny do sytuacji) zgodny ze Statutem szkoły.