Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

Szkoła Podstawowa nr 51 w Szczecinie

im. prof. Stanisława Helsztyńskiego

REKRUTACJA# 2 -zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji

Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce

Szanowni Rodzice:

Zmiana procedur składania dokumentów w procesie rekrutacji do przedszkoli publicznych i I klas szkół podstawowych, w związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce

Wnioski przyjmowane będą do 27 marca 2020r. Rodzice mogą skorzystać z dwóch sposobów:

  1. Zaleca się wysłanie skanu lub zdjęcia podpisanego wniosku i pozostałych również podpisanych dokumentów drogą mailową na adres placówki. Adresy mailowe i numery telefonów placówek można znaleźć na stronach przedszkoli lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.um.szczecin.pl (BIP – Wydziały i Biura – Wydział Oświaty – Referat organizacyjny – wykaz jednostek oświatowych – miejskie przedszkola/szkoły podstawowe). Oryginał wniosku wraz z załącznikami należy dostarczyć do placówki w formie papierowej, w terminie 5 dni roboczych od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

  2. Dopuszczalne jest również w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie ma innej możliwości, dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki z bezwzględnym zachowaniem poniższej procedury:

Procedura składania wniosków w placówce:

1) Do punktu przyjmowania wniosków wchodzi tylko jedna osoba,

2) Punkt przyjmowania wniosków czynny jest w godz. 7.00 – 15.00,

3) Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,

4) Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk,

5) Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku,

6) Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty,

7) Wniosek wraz z załącznikami Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika,

8) Obok pojemnika leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka,

9) Pracownik przyjmujący wnioski nie dokonuje ich weryfikacji, jedynie wpisuje na listę przyjętych wniosków imię i nazwisko dziecka kandydującego do przedszkola/szkoły,

10) Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie drogą telefoniczną i e-mailową.

UWAGA:

Pod koniec tygodnia zostanie również uaktywniona aplikacja w systemie elektronicznego naboru, przez którą będzie można przesyłać skany/zdjęcia wniosków bezpośrednio do placówki pierwszego wyboru.