49SZKOLNA PROCEDURA

WYDAWANIA INFORMACJI (OPINII) O UCZNIACH

 

  1. Informacje (opinie) o uczniach wydaje się na wniosek rodzica (prawnego opiekuna).
  2. Druki wniosków są do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego (wzór stanowi zał. nr 1).
  3. Rodzic (prawny opiekun) składa wniosek w sekretariacie szkoły.
  4. W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku wychowawca klasy sporządza informacje (opinię) o uczniu i przekazuje ją do sekretariatu.
  5. Rodzic (prawny opiekun) odbiera informację (opinię) z sekretariatu szkoły za pokwitowaniem odbioru.
  6. Kopię wydanej informacji (opinii) przechowuje w swojej dokumentacji wychowawca klasy.